The Speaker of the Saeima of the Republic of Latvia meets Irish Ambassador Mr. James Hennessey

The Speaker of the Saeima of the Republic of Latvia meets Irish Ambassador Mr. James Hennessey

Latviju un Īriju saista labas divpusējās attiecības, tostarp politiskā līmenī, un ir arī potenciāls ekonomiskās sadarbības veicināšanai. To Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsvēra, otrdien, 13.oktobrī, Saeimas namā tiekoties ar Īrijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Džeimsu Henesiju (James Hennessy), kurš parlamentā bija ieradies iepazīšanās vizītē.

 Sarunā Saeimas priekšsēdētāja apliecināja Saeimas interesi stiprināt Latvijas un Īrijas parlamentāros kontaktus, tostarp nozaru komisiju līmenī, īpaši izceļot Ārlietu un Eiropas lietu komisijas. Savukārt kā potenciālās joma sadarbībai ekonomikā I.Mūrniece minēja loģistiku un informācijas tehnoloģijas, farmāciju, pārtikas rūpniecību, kā arī izglītību. Laba platforma abu valstu uzņēmēju kontaktu stiprināšanai ir Īrijas Latvijas Tirdzniecības kamera, sacīja Saeimas priekšsēdētāja.

Abas valstis vieno lielā Īrijā dzīvojošā latviešu diaspora, teica Saeimas priekšsēdētāja, vienlaikus uzsverot – ikviens ārvalstīs dzīvojošais latvietis ir gaidīts mājās Latvijā. Vēstnieks atzinīgi vērtēja latviešu diasporas ieguldījumu Īrijā un minēja Īrijas vēsturisko pieredzi un faktu, ka ievērojams skaits īru dzīvo ārvalstīs.

 Lai labāk izprastu šodienas politiskos procesus Latvijā, I.Mūrniece aicināja vēstnieku īpaši pievērst uzmanību mūsu valsts vēsturei, aicinot apmeklēt arī Okupācijas muzeju. Mūsu tautas mentalitāti būtiski ir ietekmējuši sarežģītie valsts vēstures līkloči.

 Noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja un Īrijas vēstnieks pārrunāja abu valstu sadarbību starptautiskajās organizācijās. I.Mūrniece aicināja Īriju atbalstīt Latvijas kandidatūru ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025.gadā.

 Dž.Henesijs ir karjeras diplomāts, kurš darbu savas valsts Ārlietu ministrijā sāka 1979.gadā. Iepriekš viņš ieņēmis amatus Īrijas Ārlietu ministrijā, kā arī strādājis savas valsts diplomātiskajās pārstāvniecībās Hāgā, Londonā un Ņujorkā.

Latvia and Ireland are bound by good bilateral relations, including the political level, and there is also the potential for economic cooperation. The Saeima Speaker Inara Mūrniece stressed that on Tuesday, October 13, at the Saeima meeting with the Irish Ambassador Mr James Hennessy, who had arrived in the parliament on an introductory visit.
During the meeting the Speaker of the Saeima expressed interest in strengthening Latvian and Irish parliamentary contacts, including sectoral commission level, with particular emphasis on the Foreign and European Affairs Committee. In turn, as a potential area of economic cooperation I.Mūrniece mentioned logistics and information technology, pharmaceutical, food industry, and education. Good platform for entrepreneurs of both countries to strengthen contacts is Irish Latvian Chamber of Commerce, said the Speaker.
Both countries are united in Ireland living in large Latvian diaspora, said the Speaker, while stressing – every living abroad Latvian is expected at home in Latvia. The Ambassador welcomed the Latvian diaspora investment in Ireland and gave the Irish historical experience and the fact that a significant number of Irish living abroad.
To better understand today’s political processes Latvian, I.Mūrniece invited the Ambassador to pay a particular attention to the history of this country, asking to visit the Occupation Museum. .
In conclusion, the Speaker and the Irish Ambassador discussed cooperation between the two countries in international organizations. I.Mūrniece called on Ireland to support the Latvian candidacy for the UN Security Council elections in 2025.
J. Hennessey is a career diplomat who started the work in his own country in the Ministry of Foreign Affairs in 1979. Previously, he held positions at the Irish Ministry of Foreign Affairs, as well as worked in his country’s diplomatic missions in the Hague, London and New York.

Saeimas Preses dienests ©